Tekst Wijzigingsprotocol

PROTOCOL
TOT WIJZIGING VAN HET VERDRAG VAN 12 APRIL 2012 TUSSEN
HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
EN
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN
HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING MET BETREKKING
TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN

Het Koninkrijk der Nederlanden
en
de Bondsrepubliek Duitsland,
Geleid door de wens een protocol te sluiten tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (hierna te noemen “het Verdrag”), met Protocol,
Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I

De preambule van het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door de volgende preambule:
“Het Koninkrijk der Nederlanden
en
de Bondsrepubliek Duitsland,
Geleid door de wens hun economische betrekkingen verder te ontwikkelen, hun samenwerking op het gebied van belastingzaken te verbeteren en een doeltreffende en juiste belastingheffing te waarborgen,
Voornemens hun respectieve heffingsbevoegdheden zodanig toe te wijzen dat zowel dubbele heffing als niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het vermijden of ontgaan van belastingen wordt vermeden,
Zijn het volgende overeengekomen:”

 

Artikel II

De onderdelen b en c van het eerste lid van artikel 3 van het Verdrag worden geschrapt en vervangen door de volgende onderdelen:
“b. betekent de uitdrukking “Duitsland” de Bondsrepubliek Duitsland en, wanneer zij in aardrijkskundige zin wordt gebezigd, omvat zij het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland alsmede de zeebodem, de ondergrond daarvan en de daarboven gelegen wateren die grenzen aan de territoriale zee, waar de Bondsrepubliek Duitsland soevereine rechten of rechtsmacht uitoefent in overeenstemming met het internationale recht en haar nationale wetgeving ten behoeve van de exploratie, exploitatie, het behoud en beheer van levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen of voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen;
c. betekent de uitdrukking “Nederland” het Europese deel van Nederland, met inbegrip van zijn territoriale zee en elk gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee waarbinnen Nederland, in overeenstemming met het internationale recht en zijn nationale wetgeving, rechtsmacht of soevereine rechten uitoefent ten behoeve van de exploratie, exploitatie, het behoud en beheer van levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen of voor de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen;”

 

Artikel III

In het vierde lid van artikel 5 van het Verdrag worden de woorden “de bepalingen van het eerste en tweede lid” geschrapt en vervangen door “de bepalingen van het eerste, tweede en derde lid”.

 

Artikel IV

Het derde lid van artikel 8 van het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door het volgende lid:
“3. Voor de toepassing van dit artikel omvatten voordelen uit de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer of van binnenschepen mede voordelen uit:
a. het incidenteel verhuren van schepen, luchtvaartuigen of binnenschepen zonder bemanning, en
b. het gebruik of de verhuur van containers (daaronder begrepen opleggers en hulpuitrusting voor het vervoer van containers),
mits het charteren, gebruik of de verhuur bijkomstig is aan de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer of van binnenschepen.”

 

Artikel V

In het tweede lid van artikel 13 van de Duitse tekst van het Verdrag worden de woorden “deren Aktivvermögen zu mehr als 75 Prozent mittelbar oder unmittelbar aus im anderen Vertragsstaat gelegenem unbeweglichen Vermögen besteht“ geschrapt en vervangen door de woorden “deren Wert zu mehr als 75 Prozent mittelbar oder unmittelbar auf im anderen Vertragsstaat gelegenem unbeweglichen Vermögen beruht”.

 

Artikel VI

Het vierde lid van artikel 14 van het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door het volgende lid:
“4. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel mag de beloning verkregen ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd, of aan boord van een binnenschip, worden belast in de verdragsluitende staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming die het schip, luchtvaartuig of binnenschip exploiteert is gelegen.”

 

Artikel VII

In artikel 22, tweede lid, onderdeel b, van het Verdrag worden de woorden “artikel 14, eerste en derde lid” geschrapt en vervangen door “artikel 14, eerste, derde en vierde lid”.

 

Artikel VIII

Het derde lid van artikel XII van het Protocol bij het Verdrag wordt geschrapt.

 

Artikel IX

Artikel XIII van het Protocol bij het Verdrag wordt geschrapt en vervangen door het volgende artikel:
“XIII. Ad artikel 17
Het is wel te verstaan dat de drempel van 15.000 euro in het tweede lid van artikel 17 verwijst naar het totaal van de brutobedragen van alle soorten betalingen waarop het tweede lid van artikel 17 van toepassing is.”

 

Artikel X

In het eerste lid van artikel XVI van het Protocol bij het Verdrag wordt het woord “echtgenoten” geschrapt en vervangen door de woorden “echtgenoten/partners” en wordt het woord “echtgenoot” geschrapt en vervangen door de woorden “echtgenoot/partner”.

 

Artikel XI

1. Dit Protocol dient te worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging worden zo spoedig mogelijk uitgewisseld.
2. Dit Protocol treedt in werking op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de akten van bekrachtiging zijn uitgewisseld. Het Verdrag, met Protocol, zoals gewijzigd bij dit Protocol is daarna van toepassing:
a. in de Bondsrepubliek Duitsland:
aa. in het geval van belastingen geheven aan de bron, ter zake van bedragen betaald op of na 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin dit Protocol in werking is getreden;
bb. in het geval van overige belastingen, ter zake van belastingen geheven over tijdvakken beginnend op of na 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin dit Protocol in werking is getreden.
b. in Nederland:
voor belastingjaren en tijdvakken beginnend op of na 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin dit Protocol in werking is getreden.

 

GEDAAN te op , in tweevoud, in de Nederlandse en de Duitse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk authentiek zijn.

(opmerking: gedaan op 11 januari 2016)