Frank & Vincent

Uitwisseling belastingrulings tussen Nederland en Duitsland

Nieuws

Op 14 juli van dit jaar heeft het ministerie van Financiën een persbericht doen uitgaan over de uitwisseling van belastingrulings tussen Nederland en Duitsland. Daarin wordt vermeld dat Nederland en Duitsland volledig transparant willen zijn als het gaat om tussen belastingdiensten en bedrijven gemaakte afspraken die gevolgen hebben voor het andere land. De belastingdiensten van beide landen gaan daarom actief en spontaan met elkaar informatie uitwisselen. Nederland en Duitsland hebben daartoe de afspraken omtrent dit initiatief vastgelegd in een Memorandum of Understanding (Memorandum van Overeenstemming) dat op 14 juli jl. door minister Dijsselbloem en minister Schäuble in Brussel is ondertekend. Nederland en Duitsland lopen hier naar eigen zeggen mee voorop in Europa en Nederland onderstreept hiermee bovendien zijn ambities op het vlak van transparantie als middel om belastingontwijking tegen te gaan.

Verder wordt gemeld dat de afspraken gaan over geïntensiveerde spontane inlichtingenuitwisseling. Er hoeft door beide landen dus niet eerst een inlichtingenverzoek te worden ingediend. Beide landen raadplegen actief hun bestanden en zenden elkaar de informatie uit eigen beweging toe. Dit is nog geen automatische inlichtingenuitwisseling, waarover momenteel in EU-verband wordt gesproken. Nederland is overigens voorstander van het uiteindelijk realiseren van deze automatische uitwisseling. De afspraken met Duitsland worden daarvoor gezien als een stap in de goede richting. De inlichtingenuitwisseling zal plaatsvinden via de daartoe aangewezen bevoegde autoriteiten van de belastingdiensten.

De tekst van de Memorandum van Overeenstemming is bekendgemaakt bij het Besluit van 17 juli 2015, nr. DGB 2015 – 3524 M (de tekst is online te lezen of hier (als authentieke PDF-versie) te downloaden). Hierin wordt vermeld dat het Memorandum betrekking heeft op de spontane uitwisseling van de volgende informatie:

» Unilaterale advance pricing agreements (APA’s) en beslissingen,

» Bilaterale of multilaterale APA’s en beslissingen in geval de andere Staat geen partij is bij deze overeenkomst of beslissing,

» Andere typen rulings, zoals gedefinieerd door het OESO Forum on Harmful Tax Practices,

» Overeenkomsten en beslissingen betreffende preferentiële belastingregimes, zoals innovatieboxen.

Laatstelijk word vermeld dat de eerste uitwisseling betrekking heeft op het jaar 2015, maar dat in onderling overleg beide ministeries overeen kunnen komen dat ook informatie wordt uitgewisseld die betrekking heeft op voorgaande jaren.

 

Bron:
Ministerie van Financiën

Related Posts